Na jaki maksymalny okres czasu może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony po zakończeniu umowy na zastępstwo?

  • Prawo pracy

  • Zasady naliczania wynagrodzeń

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Teczka kadrowca.
    Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  • Czas pracy w praktyce

Na jaki maksymalny okres czasu może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony po zakończeniu umowy na zastępstwo?

Jeżeli pracodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nieograniczoną liczbę umów na czas określony, jednak łączny okres trwania tych umów nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy.

Jeżeli pracodawca nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ww. ustawy (urzędy, szkoły, szpitale publiczne) czas trwania umowy na czas określony nie jest ograniczony przepisami prawa pracy.

1. Umowa na czas określony

Zgodnie z art. 13 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony. Zasada ta dotyczy umów o pracę trwających w dniu 22 sierpnia 2009 r. jak i umów zawieranych po tej dacie.

Jeżeli pracodawca nie jest objęty ww. ustawą, strony ustalają czas trwania takiej umowy, przy czym kodeks pracy nie reguluje wprost czasu trwania takiej umowy. Jednak zgodnie z wyrokiem z dnia 07 września 2005 roku, Sąd Najwyższy (sygn. akt II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207) stwierdził, że zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (dziewięć lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być uznane za niedopuszczalne. Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt II PK 49/07, OSN 2008/21-22/317). SN stwierdził, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony (pięciu lat) z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzeniem, chyba że jest to uzasadnione koniecznością wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy.

W prawie pracy obowiązują jednak ograniczenia ilości zawierania kolejno umów na czas określony miedzy tymi samymi stronami. Zgodnie z art. 251 § 1 K.p. zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Artykuł 251 K.p został zawieszony dla pracodawców objętych ustawą antykryzysową do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Przepis art. 251 K.p. nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego w wyroku z 07 lutego 2001 r. ( I PKN 229/00, OSNP 2001/13/8), umowy na zastępstwo jak i umowa na okres próbny, nie są  umowami na czas określony, lecz stanowią odrębne rodzaje umów o pracę. To oznacza, że ilość wymienionych powyżej umów nie jest ograniczona. W praktyce oznacza to, że strony mogą zawrzeć, np. cztery następujące po sobie umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika, a żadna z tych umów nie przekształci się w umowę bezterminową.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na zastępstwo na okres od 28 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. Pracodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na jaki okres może być zawarta umowa z tym pracownikiem od 01 września 2010 r., jeżeli będzie to umowa o pracę na czas określony?

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę lub kilka umów o pracę na czas określony, łącznie jednak na okres 24 miesięcy tj. do 31 sierpnia 2012 roku.

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

  • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
  • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca

NOWY