Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dz. U. z 1996 r. nr.70, poz 335 z późniejszymi zmianami) działalność socjalna obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Powołana ustawa określa zasady tworzenia Funduszu przez pracodawców i zasady gospodarowania jego środkami.

Tworzenie Funduszu

Obowiązek tworzenia Funduszu został uzależniony od ilości pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 01 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Pracodawcy zatrudniający na dzień 01 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat mogą tworzyć ZFŚS dobrowolnie lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Rezygnacja z tworzenia Funduszu socjalnego musi zostać zawarta w zakładowych regulacjach czyli w układzie zbiorowym pracy oraz w regulaminie pracy . U pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników informację o rezygnacji z tworzenia funduszu oraz nie wypłacaniu świadczeń urlopowych przekazuje się pracownikom w sposób u siebie przyjęty do końca stycznia danego roku.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpis podstawowy na jednego pracownika wynosi 37,5 % na jednego zatrudnionego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 5% w pierwszym roku nauki, 6% w drugim i 7% w trzecim roku nauki na jednego pracownika młodocianego, 50% na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy, 50% na każdego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej byłego pracodawcy. W niektórych sytuacjach pracodawcy mają możliwość dokonania odpisów w zwiększonej wysokości (wszystkie przypadki omówione są w art. 5-7 ustawy o ZFŚS). Wpłatę dokonuje się na specjalne konto Funduszu do dnia 30 września przy czym co najmniej 75% równowartości odpisów należy wpłacić do 31 maja.

Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Wypłata świadczenia występuje raz w roku dla pracowników korzystających w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Wydatkowanie środków z Funduszu

Uprawnionymi do korzystania z środków ZFŚS są:

 • pracownicy i ich rodziny
 • emeryci i renciści
 • byli pracownicy i ich rodziny
 • inne osoby, którym przyznano w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu

Na podstawie regulaminu ZFŚS ustala się rodzaje świadczeń dofinansowanych z Funduszu, środki gromadzone z ZFŚS powinny być przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej. Działalność socjalna to:

 • wypoczynek organizowany przez zakład pracy,
 • wypoczynek organizowany przez pracownika lub inne osoby uprawnione we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),
 • działalność kulturalno oświatową
 • działalność sportowo rekreacyjna
 • udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej
 • udzielanie zwrotnej bądź bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

Fundusz jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, jest przeznaczony w szczególności dla rodzin o najniższych dochodach, dlatego też przyznawana pomoc powinna być uzależniona od faktycznej sytuacji materialnej pracowników.


NOWY